§ 1 toepassingsgebied

1.1 De leveringen, diensten en aanbiedingen van sober care GmbH, hierna sober of verkoper genoemd, vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden in de versie die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. De verkoper erkent geen tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden en spreekt deze hierbij uitdrukkelijk tegen. Tegenstrijdige voorwaarden van de klant worden alleen als basis voor het contract gebruikt als de verkoper er uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.. 

1.2 Deze algemene voorwaarden bevatten ook informatie volgens artikel 246 EGBGB, die de aanbieder wettelijk verplicht is te verstrekken bij de verkoop van producten via een online winkel.

1.3We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden met ingang van de toekomst te wijzigen door middel van de volgende procedure: We zullen u vooraf op de hoogte brengen van de geplande wijzigingen en u informeren over uw recht om bezwaar te maken. De wijzigingen worden geacht te zijn geaccepteerd als u binnen vier weken na kennisgeving van de wijziging geen bezwaar maakt. Als u bezwaar maakt tegen de wijziging, behouden wij ons het recht voor om het aanbod te beëindigen met een onbepaalde looptijd of aantal leveringen.

§ 2 Totstandkoming van een contract

2.1 Alle aanbiedingen van goederen die door verkoper op internet worden aangeboden, zijn vrijblijvend en niet bindend, ook wat betreft de prijsinformatie. Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten plus verzendkosten.o.

2.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid eventuele fouten, drukfouten, technische wijzigingen of kleurwijzigingen door te voeren.

2.3 De verkoper aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie van de fabrikant.

2.4 Door de bestelling van de goederen geeft de koper een bindende verklaring af dat hij de bestelde goederen wenst af te nemen.

2.5 Het contract komt tot stand wanneer een ontvangstbevestiging van de bestelling wordt verzonden.

2.6 Aangezien een deel van de goederen zijn natuurlijke, exclusieve producten met een beperkte beschikbaarheid, de verkoper behoudt zich het recht voor de levering hoeveelheden beperken voor bulk orders of om te leveren in verschillende tranches of, indien er teveel vraag naar een goed, een Distribution.

2.7In de regel hebben we alle producten die we aanbieden op voorraad. Er kunnen echter leveringsknelpunten zijn door zeldzame grondstoffen en / of lange transportroutes. In deze gevallen wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld. Als de verkoper dit herkent, zal hij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en reeds gedane betalingen terugbetalen.

2.8 Zendingen van goederen buiten Duitsland kunnen vertraging oplopen door douaneformaliteiten in het betreffende land van invoer. De koper van de goederen is verantwoordelijk voor de inklaring van de goederen.

2.9 Orderverwerking en contact worden meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking uitgevoerd. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres om de bestelling te verwerken correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

§ 3 Annuleringsvoorwaarden en kostendragende overeenkomst

Bent u als koper een consument, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Het annuleringsbeleid is ook alleen van toepassing op producten die zijn gekocht via soberberlin.com en niet bijvoorbeeld in een winkel of bij een online winkel.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een van aan u genoemde derde die niet de vervoerder is die de laatste goederen in bezit heeft genomen.

In de omgeving van u moet uw herroepingsrecht uitoefenen us sober care GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn, you@soberberlin.com, telefoon: 030-22334470 door middel van een duidelijke aangifte b.v. B. een per post, fax of e-mail verzonden brief over uwinen Informeer de beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de terugtrekkingsdeadline te halen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als jij dit Herroep het contract, we hebben jou alle betalingen die we van u ontvangen ontvangen, inclusief bezorgkosten, met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dats u een andere manier van levering hebben gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uwn De herroeping van dit contract is door ons ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u heeft ons gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij met er is uitdrukkelijk iets anders met u afgesproken; in geen geval zullen we u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of tot u hebben aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U heeft de goederen direct en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons informeren over de herroeping van dit contract, het naar ons terugsturen of overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U u hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

******
Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– To sober care GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn, you@soberberlin.com

– Hierbij herroep / herroep ik / wij het door mij / ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen / het verlenen van de volgende dienststleistung (*)

– Besteld op / ontvangen opam (*)

– Naam van de consument (en)s)

– Adres van de consument (en)s)

– Handtekening van de consument (en) alleen bij schriftelijke kennisgevingier)

– datum

(*) Schrappen die niet van toepassing zijn.

******

speciale instructies

Als u financier dit contract door middel van een lening en later herroepen, Ook bent u niet meer gebonden aan het leningscontract, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt vooral als we tegelijkertijd zijn uw geldschieter zijn of als uzelf uw Bediende geldschieters in termen van financiering van onze betrokkenheid. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping ingaat, vindt plaats uw Kredietgever in verhouding tot aan u met betrekking tot de juridische gevolgen van de annulering of terugkeer in onze rechten en plichten uit het gefinancierde contract. Dit laatste is niet van toepassing als het onderwerp van dit contract de verwerving van financiële instrumenten is, zoals effecten, deviezen of derivaten.t.

Wil je Vermijd zoveel mogelijk een contractuele verbintenis, maak er gebruik van Oefen uw herroepingsrecht uit en herroep ook de leningsovereenkomst, indien Ook hiervoor heeft u een herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, in het geval van levering. van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid en hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd als de verzegeling na aflevering verwijderd of, bij levering van goederen, wanneer zij onlosmakelijk gemengd met andere producten na levering door hun aard .

§ 4 gegevensbescherming

4.1 Alle voorschriften inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaring.

§ 5 Betaling en beloning

5.1 Afhankelijk van de technische beschikbaarheid heeft de klant het recht om te kiezen tussen de volgende betaalmethoden:

  • Paypal
  • Kredietkaart

5.2 Indien de klant in gebreke is met de betaling, zijn wij gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van 5 boven het huidige basistarief zoals aangekondigd door de Europese Centrale Bank. De klant behoudt zich echter het recht voor om te bewijzen dat er geen of minder schade is opgetreden..

5.3 Bij terugboeking, gebrek aan dekking of onbetaalde factuur moet de klant alle kosten betalen die zijn gemaakt om bijvoorbeeld als gevolg van niet-betaling te sober . In dat geval maken wij gebruik van een incassodienstverlener of advocaat en behouden wij ons het recht voor om in ernstige gevallen of bij opzet strafrechtelijke vervolging in te dienen.n.

5.4 sober behoudt zich het recht voor om de betaling van de klant met betaalmethoden van onze keuze te beperken of om de klant geen betaling aan te bieden met alle aangeboden betaalmethoden.

5.5 Betaling per factuur en financiering

In Samenwerking metKlarna AB publl), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij aankoop op rekening en aankoop in termijnen aan als betalingsopties. Houd er rekening mee dat kopen op rekening en huurkoop alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat u in elk geval aan Klarna moet betalen.

• factuur

Bij aankoop op rekening bij Klarna krijg je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen. U vindt de volledige voorwaarden voor aankoop op rekeninghier

• Huurkoop

Met de financieringsservice van Klarna kunt u flexibel uw aankoop betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totale bedrag, maar minimaal 6,95 of onder de voorwaarden die anders zijn aangegeven bij het afrekenen. Voor meer informatie over huurkoop, inclusief voorwaarden en standaard Europese consumentenkredietinformatie, zieie hier

Kennisgeving inzake gegevensbescherming

Klarna controleert en evalueert uw gegevens en wisselt, als er een gerechtvaardigd belang en reden is, gegevens uit met andere bedrijven en kredietinstellingen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie inKlarna's privacybeleid behandeld.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van sober totdat deze sober zijn betaald.

6.2 De klant dient de aanbieder van elke toegang door derden tot de voorbehouden goederen onmiddellijk na het bekend worden daarvan op de hoogte te stellen. De klant is aansprakelijk voor alle kosten gemaakt voor het annuleren van een dergelijke toegang, in het bijzonder door het indienen van een klacht van een derde, voor zover de terugbetaling van de kosten niet kan worden verkregen van de betrokken derde.

§ 7 Levering, verzending en risico-overgang

7.1 Indien de goederen beschikbaar zijn, zal de verkoper deze zo spoedig mogelijk verzenden. Indien een artikel niet bij de verkoper op voorraad is, wordt deze zo snel mogelijk geleverd, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Elke levering geschiedt onder het voorbehoud dat de verkoper zelf op tijd en correct wordt geleverd.

7.2 Indien bindend overeengekomen leveringsdata of deadlines dienen te geschieden in de vorm van een brief.

7.3 Gevallen van overmacht, verkeers- of bedrijfsstoringen, stakingen, gebrek aan grondstoffen e.d. leiden tot een redelijke verlenging van de levertijd. Als de oorzaken van de vertraging langer dan vier weken na het sluiten van het contract duren, heeft elke partij het recht om zich uit het contract te herroepen.

7.4 Indien niet alle bestelde artikelen op voorraad zijn, is verkoper gerechtigd voor eigen rekening deelleveringen te doen, mits dit voor koper redelijk is.

7.5 In het geval van consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de consument wanneer de goederen worden overhandigd, zelfs als de goederen per post worden verkocht.

7.6 In het geval van ondernemers gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de ondernemer wanneer de goederen worden overhandigd, of wanneer de goederen worden verzonden naar de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is toegewezen. om de verzending uit te voeren.

7.7 Wanneer goederen worden geïmporteerd in landen buiten Duitsland, kunnen invoerrechten en belastingen verschuldigd zijn als gevolg van exportbeperkingen, die de klant moet dragen. De klant is verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van alle toepasselijke heffingen, belastingen en toeslagen.

7.8In het geval van vertragingen bij de levering, wordt de klant door de aanbieder geïnformeerd onmiddellijk nadat de aanbieder hiervan op de hoogte is. De aanbieder heeft te allen tijde recht op deelleveringen en deelfacturen, mits deze redelijk zijn voor de klant. Als er deelleveringen worden gedaan door de aanbieder, moet deze de extra verzendkosten dragen.

7.9 Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen naar het door de klant opgegeven afleveradres verzonden. De klant is verplicht om de door hem in zijn klantenaccount ingevoerde afleveradresgegevens up-to-date te houden en elke wijziging voor levering in zijn klantenaccount vast te leggen.

§ 8 Garantie

De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

§ 9 Beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 In het geval van licht nalatige plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade. Dit geldt ook voor licht nalatige plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens ondernemers voor licht nalatige schendingen van onbeduidende contractuele verplichtingen.

9.2 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen hebben geen invloed op claims van klanten die voortvloeien uit productaansprakelijkheid. Bovendien zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid die aan ons te wijten is of in geval van verlies van het leven van de klant.

9.3 Voor zover we toegang tot andere websites mogelijk maken door middel van links, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden die zich daar bevindt. We nemen de inhoud van derden niet over als de onze. Als we kennis nemen van illegale inhoud op externe websites, zullen we de toegang tot deze pagina's onmiddellijk blokkeren.

9.4 De klant sober voor alle nadelen die van derden kunnen ontstaan door schadelijk handelen van de klant - ongeacht of deze opzettelijk of nalatig zijn.

9.5 De klant is verplicht om voor gebruik het product en de waarschuwingen met betrekking tot de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

§ 10 gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Meer gedetailleerde informatie kan door de koper worden opgevraagd en bekeken op de website van de verkoper www.soberberlin.com.r.

§ 11 plaats van jurisdictie

Is de koper een handelaar in de zin van het handelsrecht, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds, dan is de zetel van de verkoper de overeengekomen plaats van jurisdictie. Hetzelfde geldt als de koper geen algemene jurisdictie of woonplaats in Duitsland heeft of de gebruikelijke woonplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

§ 12 slotbepalingen

12.1 De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. In het geval van consumenten die de overeenkomst niet sluiten voor professionele of commerciële doeleinden, is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing.

12.2 Klachten kunnen worden ingediend op het adres dat in onze juridische kennisgeving is vermeld.

12.3 Indien individuele bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk onverbindend zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.